SPOWIEDŹ
przed każdą Mszą św.

"Należy także stworzyć dodatkowe możliwości wiernym do skorzystania z sakramentu Pokuty." Możliwa jest tylko i wyłącznie spowiedź indywidualna (nie przez np. telefon, komunikator internetowy itp.)

 

CHRZEST
patrz - załącznik

Więcej informacji w biurze parafialnym.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Po konsultacjach od 2022 roku zmieniamy stały termin I Komunii świętej. Uroczystość ta będzie w VII niedzielę Wielkanocy, czyli w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Można też zauważyć, że powracamy do wcześniejszej tradycji. Poza tym jest liturgiczne zalecenie, aby uroczystość taka odbyła się w którąś niedzielę wielkanocną.

W 2023 roku będzie to 21 maja.

(w roku 2024 - 12 maja)

 

BIERZMOWANIE
w 2023 roku
(patrz - załączniki)

Gratuluję 56 osobom bierzmowanym w dniu 28 IX 2021. Życzę odwagi i chęci w dawaniu świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego. "Idźcie i głoście" - zgodnie z zawołaniem umieszczonym na misyjnych krzyżach, pamiatkach Waszego bierzmowania. Szczęść Boże!

OBRZĘDY BIERZMOWANIA

Po Ewangelii  - Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:  Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:  Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

HOMILIA

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

MODLITWA BISKUPA Z KAPLANAMI NAD KANDYDATAMI

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Kapłan podaje jego imię biskupowi.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

MODLITWA POWSZECHNA

PROCESJA Z DARAMI

 

1/ Kandydatów do bierzmowania, którzy nie otrzymali i nie złożyli 'różowej' DEKLARACJI, proszę o jej odebranie.

 

2/ Kandydatów, którzy nie byli ochrzczeni, a przynajmniej nie przystąpili do I Komunii świętej w Czarżu, proszę, aby dostarczyli ŚWIADECTWO CHRZTU z parafii chrztu.

3/ ŚWIADEK bierzmowania musi być osobą, która:

- ukończyła 16 lat; z

- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

- jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej (np.ekskomunika zaciągnięta mocą samego prawa: apostazja, herezja, schizma, aborcja);

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła! Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

Ponadto Kościół katolicki zaleca, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (KPK kan. 893 § 2)

  Świadek spoza parafii bierzmowania zobowiązany jest dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenie o tym, może pełnić tę funkcję.